NÜANS KİTAPÇILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Nüans Kitapçılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi “NÜANS” olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 07.04.2019 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin güvenliği konusunda azami özen
göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile kanunun 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğümüz gereği veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yasaya uygun olarak işlediğimiz konusunda bilgilendirmemizi paylaşıyoruz. Müşterilerimize, internet sitemizi ya da mobil sitemizi ziyaret edenlere ve ticari ilişki içinde olduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verilerin kanuna uygun şekilde hazırladığımız kural ve prensiplerle işlendiğini, saklandığını, aktarıldığını taahhüt ediyoruz. Bu aydınlatma metni NÜANS adına faaliyette bulunan aşağıdaki internet sitelerini de kapsamaktadır.
 
 
NÜANS yasal zorunluluklar, gerçek bir ihtiyaç ve gerçek bir amaç olmadığı sürece kişisel verilerinizi işlemez, saklamaz ya da paylaşmaz. 
 
İnternet sitelerimiz üzerinden ya da bizzat NÜANS aracılığıyla yapılan satın almalarda sözleşmelerin ifası, daha hızlı ve etkili hizmet sunmak, gelecek ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak, sözleşme sonrası süreçte hizmet sunabilmek, finansal faaliyetlerin takip ve icrası, veri güvenliği faaliyetleri ve geliştirilmesi, marka yönetim
ve geliştirme faaliyetlerine yönelik katkı sağlanması, şirket güvenliği, NÜANS’ın sunduğu hizmetlerin tamamında en yüksek faydanın elde edilmesini sağlamak, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüme ulaştırılması, bayi, tedarikçi gibi ticari ilişki içinde bulunulanlarla planlanan faaliyetlerin etkinliği, üretim, iletişim ve lojistik planlamaları, kurumsal iş geliştirme ve kurum ve kuruluşlarla yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi paylaşımları sebebiyle aşağıda sıralanan kişisel verileriniz NÜANS tarafından KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanızın varlığına dayanılarak, KVKK 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak; sizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamayı
hedefleyerek otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.
 
 İnternet sitelerimize yaptığınız abonelikler doğrultusunda formda yer alan ad, soyad, adres bilgisi, telefon numarası, elektronik posta adresi;
 
 Nüans aracılığıyla yapılan fiziki satışlarda gerçek kişiler için; ad, soyad, adres bilgisi, telefon numarası, elektronik posta adresi;
 
 Nüans aracılığıyla yapılan fiziki satışlarda tüzel kişiler için; tüzel kişilik ad ve unvanı, vergi numarası, adres bilgisi, irtibat numarası, elektronik posta adresi, yetkili kişiye ait ad, soyad, iletişim bilgileri;
 
 İnternet sitelerimize abone olunmaması halinde sitelerimizin iletişim kısmında yer alan iletişim formunun doldurulması sebebiyle ad, soyad, elektronik posta adresi;
 
 NÜANS ‘a ait tüm iletişim kanallarından internet sitelerimiz dışında yapılan başvuru, şikayet, öneri gibi amaçlarla oluşturulmuş taleplerde ad, soyad, telefon numarası, adres bilgileri, elektronik posta adresi. 
 
Yukarıda sayılan kişisel veriler kanuna uygun şekilde NÜANS tarafından işlenmektedir. 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “İlgili Kişinin Hakları” başlığı altındaki 11. madde gereğince
 
 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisialeyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;
 
 Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Mustafa Kemal Mah. 2157. Sok. No:12/A, 06530 Çankaya/Ankara adresine göndererek,
 
 Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize bizzat başvurarak,
 
 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle nuans@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, veya
 
 Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@nuanspublishing.com adresimize göndererek
 
NÜANS’a iletebilirsiniz.
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 
 
Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Kayıt

Yeni Hesap Kaydı

Zaten hesabın var mı?
Giriş yap veya Şifre sıfırla